8. YARGI PAKETİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. (12.03.2024)

Peki, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ne gibi değişiklikler oldu? 

(Resmi Gazetenin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.)

 

Örgüt Adına Suç İşlemek

TCK m.220/6 değişti:

"(6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca iki yıl altı aydan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır."

Konutu Terk Etmeme

Yeni düzenlemeyle, konutu terk etmemek gibi "özgürlüğü kısıtlayıcı" cezalar, verilen cezadan "tutukluluk" gibi mahsup edilecek. Konutu terk etmeme cezası alan kişi, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilirse ya da açılan dava sonunda beraat ederse tazminat talep edebilecek.

Tazminat Komisyonu

Komisyona müracaat, hükmün ilgilisine tebliğinden itibaren 3 ay ve her halde hükmün kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde yapılacak. Yapılan müracaatlar hakkında 9 ay içinde karar verecek olan Komisyon, AYM ve AİHM'in emsal kararlarını da gözetmek suretiyle müracaat konusunda gerekçeli olarak karar verecek.

KVKK Değişiklikleri

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi yalnızca açık rıza ile mümkün kılan hüküm değişerek, "kanunlarda açıkça öngörülme", "hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olma" gibi sekiz farklı bent maddeye eklendi ve özel nitelikli kişisel verilerin çeşitli şekillerde işlenebilmesi mümkün kılındı. 6698 s. KVKK'nın en “sıkıntılı” maddelerinden biri olarak görülen yurt dışına veri aktarımı maddesinde yapılan değişiklik ile Kurul tarafından "Yeterlilik Kararı" alınması halinde yurtdışına veri aktarımının önü açılmış oldu.

 

Ancak bazı hükümlerin farklı tarihlerde yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştır. Bazı başlıklara dair yürürlük tarihleri şu şekildedir:

 

1-) Adlî para cezasının miktarındaki değişiklikler: TCK m. 52 hükmü kapsamında adlî para cezasında gün karşılığı olarak belirlenen 100-500 TL’lik miktarlara dair değişiklik, 1/6/2024 itibariyle yürürlüğe girecektir (7499 s.k. 40/1-a). Bu tarihte ve sonrasında işlenecek suçlarda 100-500 TL’lik miktarlar; bu tarihten önce işlenen suçlarda ise 20-100 TL’lik miktarlar uygulanacaktır. Kriter, suç tarihidir (TCK m. 7).

2-) Önödeme ilişkin değişiklikler: TCK m. 75 hükmü kapsamında önödemede günlük miktar 30 TL’den 100 TL’ye çıkarılmış olup, 1/6/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir (7499 s.k. m. 37/3-b, 40/1-b). Bu tarihte ve sonrasında işlenecek suçlarda bu miktar uygulanacak; önceden işlenen suçlarda 30 TL’lik miktar uygulanacaktır. Kriter, suç tarihidir (TCK m. 7).

3-) Koruma tedbirleri nedeniyle Tazminat Komisyonuna başvuru prosedürü, 1/6/2024 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacaktır. Burada kriter sadece 1/6/2024 tarihi olup, tazminata konu savcılık veya mahkeme kararının tarihi veya kesinleşme tarihi önemli değildir. Örneğin tutuklama tedbiri uygulanmış bir dosyada verilen beraat kararı bu tarihten önce olsa bile, tazminat başvurusu 1/6/2024 tarihinden sonra yapılacaksa, artık Komisyon görevlidir (CMK geçici m. 6/4).

4-) Sürelere dair hükümler: 1/6/2024’ten önce “verilen kararlarda”, sürelere ilişkin mevcut hükümlerin uygulanmasına devam olunacaktır. 1/6/2024 tarihinde ve bu tarihten sonra verilecek kararlarda, sürelere ilişkin yeni hükümler uygulanacaktır. Özetle, sürelere ilişkin düzenlemelerde 1/6/2024 tarihi esas alınmış ve bu tarih açısından “karar tarihi” kıstas olarak belirlenmiştir. Örneğin istinaf süresi, mahkemenin karar tarihine göre belirlenecek ve 1/6/2024’ten önce verilen kararlarda 7 gün; 1/6/2024 ve sonrasında verilen kararlarda ise iki hafta olarak uygulanacaktır.

 5-) Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB’ye) dair değişiklikler: HAGB’yle ilgili yapılan değişiklikler, 1/6/2024 ve sonrasında verilen kararlar açısından uygulanacaktır (CMK geçici m. 6/2). Bu tarihe kadarki dönemde, önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Örneğin kararlar itiraza tâbi olacak, sanığa HAGB’yi isteyip istemediği sorulacaktır.

6-) İstinaf kesinlik sınırı Bakımından: İstinaf kesinlik sınırı 3.000 TL’den 15.000 TL’ye çıkarılmış olup, bu değişiklik 1/6/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

7-) Hükümlüye vasi tayinine ilişkin düzenleme Bakımından, Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 12/03/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

8-) Basit yargılama itiraz usulüne dair değişiklikler bakımından, 01/06/2024 ve sonrasında verilecek kararlarda uygulanacaktır (7499 s.k. m. 40/1-a)

9-) 5252 sayılı kanunda yapılan parasal değişikliklerden, ikinci fıkrada yapılan değişiklik 1/6/2024 tarihinde; üçüncü fıkrada yapılan değişiklik 12/03/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir (7499 s.k. m. 40/1-c).

10-) Mahsup maddesini düzenleyen TCK m. 63 hükmündeki bir gün karşılığı miktarın 500 TL’ye çıkarılmasına dair değişiklik, kanunun yürürlük tarihi olan 12/03/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11-) Bazı Süreler Bakımından,

 a) 2004 sayılı Kanunda itiraz yolu ile istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri ve bu sürelerin tebliğ veya ilandan itibaren başlamasına,

b) 4675 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan itiraz yoluna başvuru süresine,

c) 5326 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde yer alan itiraz yoluna başvuru süresine,

ç) 5395 sayılı Kanunun 41/E maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan itiraz yoluna başvuru süresine,

d) 6100 sayılı Kanunda itiraz yolu ile istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına,

e) 6502 sayılı Kanunun 70 inci maddesinde yer alan itiraz yoluna başvuru süresine, ilişkin yapılan değişiklikler, 1/6/2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanır. Bu tarihten önce verilen kararlar hakkında bu Kanunla yapılan değişikliklerden önceki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.