İcra Hukuku

Birlik Hukuk Bürosu, senet karşılığı veya senetsiz alacakların tahsiline yönelik icra hukukunda uzman avukat kadrosuyla, ilamsız (adi) icra takibi, ilamlı icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi işlemleri başta olmak üzere icra hukuku işlemlerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

İcra Hukuku Kapsamında Ortaya Çıkan İhtilaflar

İcra hukuku, borçlunun borcunu gerek zamanında ödememesi gerekse hiç ödememesi halinde, alacaklının talebi ile, icra ve iflas müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarının tespit edilerek alacağın İcra İflas Kanunu kapsamında tahsil edilmesini konu alır. İcra takipleri mahkeme kararının icrası şeklinde olabileceği gibi bir mahkeme kararı ile hüküm altına alınmayan alacakların da takibi mümkündür. Bu halde mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacaklar için ilamlı icra takibi, bir mahkeme kararı olmaması halinde ise ilamsız icra takibi ile alacağın tahsili temin edilir. İlamsız icra takipleri ise alacaklı ile borçlu arasında alacağı ispatlayan herhangi bir yazılı belge olup olmamasına göre de türlere ayrılır. Alacaklı ile borçlu arasında herhangi bir yazılı belge olmaması halinde de alacağın takibi mümkündür ve bu halde genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi uygulanır.

Alacaklı ile borçlu arasında düzenlenen bir kambiyo senedi mevcut ise bu halde kambiyo senetlerine mahsus ilamsız icra takibi yapılır. Bunlar dışında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız icra takibi ve özellikle kira sözleşmeleri kapsamında sıkça ortaya çıkan tahliye sorunlarına yönelik olarak da kiralanan taşınmazların tahliyesine ilişkin icra takibi vasıtasıyla da kiracının tahliyesi temin edilir.

İcra Avukatı Ekibimizin Verdiği Hizmetler

İzmir Merkezli ofisinizde, tüm türkiye genelinde hizmet vermekte ve icra takibi işlemlerine yönelik hizmet vermekte olup, icra avukatı ekibimizin vermiş olduğu hukuki hizmetler aşağıda özet şeklinde sıralanmıştır:

– Alacağın öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmeye çalışılması

– Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılması

– Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi

– Senede bağlı olmayan alacaklarda ilamsız takip davası açılması, alacağın hukuki yollarla ispatının sağlanması, takibin kesinleştirilerek borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve alacağın tahsili

– İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması

– Alacak tahsilini gerçekleştirmek amacıyla borçlu hakkında iflas davası açılması ve takibi, alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi

– Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi

İcra avukatı ekibimiz İzmir Merkezli ofisimizde, tüm türkiye genelinde hizmet vermekte olup, yilmaz.anil.utku@gmail.zcom e-mail adresinden veya +90 538 352 38 88  numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hızlı iletisim
  • 0 (538) 352 38 88
  • 0 (538) 352 38 88
  • yilmaz.anil.utku@gmail.com
Kalite ve Güvenin Tek Adresi
Hızlı iletisim