Mahkemeye bir talep yöneltmek, diğer resmi makamlara yöneltilen taleplerden farklı olarak basit bir dilekçe hazırlamak suretiyle olmamaktadır. Bir dava açmak, hem kanunda belirtilen şekilde dilekçe hazırlamayı hem bunun mahkemeye verilmesini takiben birtakım işlemlerin yapılmasını beraberinde getirmektedir. Hukuk davaları ve idari davalarda usulüne uygun bir dilekçe yazmanız ve mahkemelerin tevzi bürosuna gitmeniz gerekmektedir. Tevzi bürosundan sonra gerekli harç ve giderleri maliye veznesi ve mahkemeler veznesine yatırmanız gerekmektedir. Aldığınız makbuzları tekrar tevzi bürosuna sunduktan sonra davanız açılacaktır. Suç duyurusunda bulunmak için ise şikayet dilekçesi yazarak savcılığa sunmanız gerekmektedir.

.. Devamı

Hukuka aykırı bir fiile maruz kaldığınızda, hakkınız yenildiğinde ya da suç işlendiğini düşündüğünüzde dava açabilirsiniz. Ancak davayı kazanabilmeniz için kanunlarda belirtilen şartların mevcut olması gerekmektedir. Davanın açıldığı tarih dava dilekçesinin tevzi bürosuna kaydedildiği tarihtir. Bu kural hem harca tabi davalar hem harca tabi olmayan davalar için geçerlidir. Görevsiz veya yetkisiz mahkemede dava açılması halinde yeni mahkemede devam eden dava ikinci bir dava olmayıp ilk mahkemede açılan davanın devamı niteliğindedir.

.. Devamı

Dava açma süresi her dava bakımından farklılıklar arz etmektedir. Hukuk davalarında genel zamanaşımı süresi 10 yıl olmakla birlikte bir çok farklı dava türü bakımından özel zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Ancak dava tiplerine ve konularına göre bu süreler farklılık göstermektedir. Dolayısıyla mevzuatlara (kanunlara) ve bunların işleyişi iyi bilen avukatlarla temsil edildiğinizde olası hak kayıplarına uğramazsınız.

.. Devamı

Kanunda aksi düzenleme olmadıkça idare mahkemelerinde ve Danıştay’da idari dava açma süresi 60 gündür. Yeni düzenlemeyle bu süre 30 güne düşürülmüştür. Her halükarda 60 gün içerisinde davam açmak gerekmektedir. Vergi mahkemelerinde ise bu süre 30 gündür. İdari dava açma süreleri, idare tarafından gönderilen tebligatın size ulaştığı gün itibari ile başlar.

.. Devamı

Arabuluculuktan netice alınamadığı hallerde arabulucu tarafından bu duruma ilişkin olarak son tutanak düzenlenir. İş davalarında ise zorunlu arabuluculuk yoluna başvuran davacı, işe iade davasını da açmak istiyorsa son tutanağın düzenlenme tarihinden iki hafta sonra dava açabilir. Diğer davalar açısından bu şekilde kısa bir süre bulunmayıp genel dava açma süreleri içerisinde açılabilmektedir. Zorunlu arabuluculuğun olduğu hallerde arabulucuya başvurmadan dava açılmışsa mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre verilir.  Bu süre içinde arabuluculuk tutanakları mahkemeye sunulmazsa dava usulden reddedilir.

.. Devamı

UYAP Vatandaş Portal platformunda vatandaş dava açabilir. Ancak bunun için e-imzaya sahip olmanız gerekmektedir. E-İmzaya sahip olmayan vatandaşlar online olarak dava açamaz. Öncelikle size en yakın PTT'den e devlet şifresi temin etmeniz gerekmektedir. Daha sonra ise Uyap sisteminden başvuru yaparak vatandaş uyap e imzasını satın almanız veyahut mobil imzaya başvurmanız gerekmektedir.

.. Devamı

3 Eylül 2022'de Resmi gazetede  yayımlanan 31942 Sayılı Metinde Avukatların dava türlerine ilişkin alacağı ücretlerin alt limiti belirlenmiştir. Avukatlık ücretlerinin alt sınırı asgari ücret tarifesi ile belirli olmaktadır. Tarafların anlaşmasına göre avukatlık ücretleri serbestçe belirlenir. Bununla birlikte avukatın tecrübesi ve uzmanlık alanı da vekalet ücretini etkiler. Dava açmadan önce alanında uzman bir avukata danışmanız sizin lehinize olacaktır. Dava nasıl açılır sorusuna benzer sorularınızı aşağıdan bize iletebilirsiniz.

.. Devamı

Dava açmak için illa bir avukatla çalışmanız gerekmez. Ancak davanın usulü ve esasına ilişkin meseleler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan açılan dava sizi haklıyken haksız duruma düşürebilir. Avukatsız dava açmak hastalandığınızda doktora gitmeyip kulaktan dolma bilgiler ile ilaç almaya benzemektedir. Hastalığın tespiti ve tedavisinde doktora danışıldığı gibi uyuşmazlığın tespiti ve çözümü için de bir avukata danışmak yararınıza olacaktır.

.. Devamı

Bazı hallerde hukuk veya ceza mahkemelerinde dava açılmaksızın çok daha kısa sürede sonuç almak amacıyla, kanun koyucu tarafından düzenlenmiş yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler  “uzlaşma”, “ hakem heyeti” , “arabuluculuk”, “tahkim” ve “sulh” olarak adlandırılmaktadır. Tüketici uyuşmazlıklarında “hakem heyeti” ve vergi uyuşmazlıklarında “uzlaşma” kurumu uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Ancak; Arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkime ilişkin bazı yasal düzenlemeler yürürlüğe konulmuş ise de bu sistemler henüz arzulanan ölçüde uygulanamamaktadır.

.. Devamı

Ceza davasının nasıl açılacağı işlenen suçun niteliğine göre farklılık göstermektedir. Bazı suçlar şikayete bağlıdır. Bazı suçlarda ise mağdurun/suçtan zarar görenin şikayetine bakılmaksızın şikayet şartına bakılmaksızın savcılık tarafından re'sen gözetilerek açılır.

Ceza davası, bir iddianame ile yetkili ve görevli ceza olan ceza mahkemesinde açılır. Savcılık, şikayete tabi suçlarda şikayet üzerine, şikayete tabi olmayan suçlarda ise kendiliğinden harekete geçerek suçun işlenip işlenmediğini, işlenmişse kim tarafından, hangi suçun işlendiğini araştırır. İlgili yer savcılığı tarafında yapılan soruşturmada, deliller yeterli görülürse iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderilir ve akabinde ceza davası açılır.

İddianamede, suç teşkil eden fiil ve suçun kanun maddesiyle soruşturma neticesinde elde edilen deliller arasında ilişki kurularak, şüphelinin/şüphelilerin yargılanması talep edilir. İddianame düzenlenmesi, suç işlendiğine dair yeterli şüphe olduğu anlamına gelir. Yeterli şüphe, suç şüphesi altındaki şahsın yargılama sonucunda mahkum olma ihtimalinin, beraat etme ihtimalinden yüksek olmasıdır. İlgili yer  savcılığı ceza davası açmak için yeterli şüphe mevcut olmadığı kanaatindeyse kovuşturmaya yer olmadığına dair karar(KYOK) yani takipsizlik kararı verir.

.. Devamı