TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?   

 

            Taahhütname bir edimi yapmayı ya da yapmamayı ifade eden yazılı belgedir. Tahliye taahhütnamesi ise kiracının, belli bir tarihte konutu veya işyerini terk edeceğini belirten yazılı belgedir. Tahliye taahhütnamesi icra edilebilir.  Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için yazılı olması gerekir.  Ayrıca belli bir koşul şartı da içermemesi gerekir. Kiracı tarafından imzalanmalıdır. Yazılı olması geçerlilik şartı olduğu için aksi şekilde düzenlenen belgeler mahkemeye veya icra dairesine sunulamaz.

 

            Kiracının bizati kendisinin taahhütte bulunması gerekir. Kendisi dışındaki kişilerin taahhütleri geçerli değildir. Konut aile konutu vasfında ise kiraya taraf olan eşin de aynı şekilde izin vermesi gerekmektedir. Tahliye taahhüdü, tahliye tarihini kesin ve net bir biçimde içermelidir. Taahhüdün düzenlenme tarihi, tahliye tarihi değildir. Tahliye tarihi açık olarak belirtilebileceği gibi bazı durumlarda ay olarak da belirtilebilir.  

 

            Tahliye taahhüdünün ay olarak belirtildiği durumlarda Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre “… Boşaltma tarihi olarak belirli bir ay gösterilmişse, bundan ayın sonu anlaşılır” Taahhüdün açık ve anlaşılır bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Taahhütnamenin kira sözleşmesinden sonra düzenlenmelidir. Kira sözleşmesinden önce veya aynı anda imzalanan ve tahliye tarihi bulunmayan belgeler geçersizdir.  Taahhütname belgesi konutun veya işyerinin teslim edildiği tarihten sonra verilmelidir. Önce verildiği durumlarda geçersiz sayılacaktır.

 

            Teslim edilme tarihi evin veya dükkanın anahtarının kiracıya teslim edildiği ve kiracının bilfiil oturmasa bile oturmaya hazır olduğu durum kastedilir.TBK Madde 352/1’de “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir: Kiracı tahliye tarihinde konut veya işyerini boşaltmak zorundadır. Eğer boşaltmazsa kiraya veren taahhüt edilen tahliye tarihinden başlayarak bir ay içinde yetkili icra dairesine veya mahkemeye taşınmasın boşaltılması talebinde bulunabilir.

 

            Tahliye taahhütnamesi, kiracının konutu veya iş yerini ne zaman terk edeceğini taşınmaz sahibine bildirdiği bir belgedir. Bu belgeyi herhangi bir şekilde düzenlenen diğer belgelerden ayıran fark ise İİK’nın ve diğer mevzuattaki kanunların tahliye taahhütnamesine verdiği yetkidir. Tahliye taahhütnamesi, kiracıyı belirli bir tarihte konutu veya işyerini boşaltacağını taahhüt eder ve kiracıyı belirtilen tarihte taşınmazı boşaltmazsa icra dairesine başvurularak cebri icra ile kiracıyı çıkartmayı sağlar. 

 

 

Tahliye Taahhütnamesi Ne Zaman Geçersiz Olur? 

 

            Tahliye taahhütnamesi tek taraflı düzenlenir. Kiracı kendisinin düzenlediği veya kiraya veren tarafından önüne sunulmuş olan bu belge ile taşınmazı taahhütnamede düzenlenen tarihte boşaltacağını kendisi tarafından garanti etmektedir. Bu belgeye birtakım hak ve yükümlülükler yüklenmiş ve ev sahibi tarafından dava açma, davanın sonuçlanmasını bekleme gibi zaman kayıplarına uğramadan direkt icra dairelerine bu belgeyi sunma ve tahliye talebinde bulunma hakkını tanımıştır. Bu yetkinin; ev sahiplerince kötüye kullanılmasının da önüne geçilmesi gerekmektedir. Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik koşulları, bu taahhütnameyi geçersiz kılan bazı düzenlemeler mevuttur.

 

            Tahliye taahhüdünün kira sözleşmesinin yapılmasından sonra verilmiş olması gerekir. Yargıtay kararlarında tahliye taahhüdünün kira sözleşmesiyle aynı anda yapılmasının baskı sonucu olduğu varsayılmış ve taahhüt geçersiz sayılmıştır. Ancak bu durumun kiracı tarafından ispat edilmesi gerekir. Kural olarak tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için teslimden sonraki bir tarihte yapılmış olması gereklidir.

 

            Taahhütnamede mutlaka kiralananın boşaltılacağını ve boşaltma tarih belirtmelidir. Aksi takdirde tahliye taahhüdü geçersiz olur. Kiracı kiralananı boşaltmazsa, tahliye taahhüdünde yazan boşaltılması gereken tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracının tahliyesi için tahliye davası açılabilir.  

 

            Bu hükmün uygulanabilmesi için yazılı ve geçerli şekilde yapılmış bir tahliye taahhüdü olması gerekir. Adi yazılı şekil, şekil şartı için yeterlidir. Noterde de yapmak mümkündür. İspat kolaylığı açısından; noter tarafından düzenleme ve onaylama şeklinde sunulan, resmi belge niteliğinde olan ihtarname, ev sahipleri tarafından tercih edilmelidir.   

 

Zorunlu Unsurlar Nelerdir?

            Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı evi veya işyerini belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı bir belgedir. Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda kiracı ve ev sahibi arasında olası anlaşmazlıkları önlemek ve haklarını korumak için kullanılabilir. Tahliye taahhütnamesi hazırlarken, şu bilgileri içermesi gerekir:

  • Kiracı ve ev sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası
  • Kiralananın adresi, cinsi ve özellikleri
  • Tahliye taahhüdünün verildiği tarih
  • Tahliye edilecek tarih
  • Tahliye taahhüdünü verenin imzası

 

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE

SÜRESİ

Kiracının tahliyesi için icra takibi başlatma

 

Tahliye tarihinden itibaren 1 ay

 

 

Tahliye emri sonrası kiracının evi boşaltma süresi

 

Emrin tebliğinden itibaren 15 gün

 

 

Tahliye emrine kiracının itiraz etme süresi

 

Emrin tebliğinden itibaren 7 gün

 

 

Kiracının itirazının kaldırılması

 

İtirazın tebliğinden itibaren 6 ay

 

 

Kiracının itirazının iptali ve tahliye davası açılması

 

İtirazın tebliğinden itibaren 1 yıl

 

 

 

 

Tahliye Taahhütnamesi Yargıtay Kararı

YARGITAY 3. Hukuk Dairesi’nin 2017/ 3522 Esas, 2017/ 9006 Karar Sayılı 05.06.2017 Tarihli Kararı

 

Mahkemece, davacının sözleşme ve protokol yapılmasına rağmen kiralananı davalıya teslim etmediği, protokolden sonra … tarafından yatırılan kiraları kabul ettiği, buna göre bu şirket ile yapılmış kira sözleşmesi olduğu kanaatine varıldığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

 

Taraflar arasında 08.09.2010 başlangıç tarihli 3 yıl süreli yazılı kira sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin imzalandığı tarihde aksine bir düzenleme olmadığı takdirde kiralananın kiracıya teslim edildiğinin kabulü gerekir. Kira sözleşmesi yargı kararı veya tarafların ortak iradeleri ile feshedilmedikçe geçerli olup tarafları bağlar. Davalı kiracı, kira ilişkisinden doğan edimlerini yerine getirmek zorundadır. Dosyada bulunun 18.08.2010 tarihli önceki kiracı ile davalı arasında, işyerinin devri ve tahliyesi başlıklı protokolun imzalanmasından sonra düzenlenen 02.01.2014 tarihli tahliye taahhütnamesinde davalı kiracı, kiracısı bulunduğunu da belirterek kiralananı 21.04.2014 tarihinde kayıtsız ve şartsız tahliye etmeyi taahhüt etmiştir.

Bu taahhüde dayalı olarak davacı icra takibi başlatmış olup, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesi ile birlikte yapıldığı hususu davalı tarafça ispat edilememiştir. Mahkemece, davalının, önceki kiracı şirketin hisselerinin bir kısmını da devir alarak dava konusu taşınmazda kiracı olduğu sırada, geçerli bir tahliye taahhüdü verdiği hususları birlikte değerlendirilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

 

Tahliye Taahhütnamesi Örneği  

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ  

 

KİRACI(Taaahhüt Eden)                                      :

TC KİMLİK NO                                                     :  

KİRAYA VEREN(Mal Sahibi)                              :

TC KİMLİK NO                                                      :  

MECURUN ADRESİ                                             :

TAAHHÜT TARİHİ                                               : 

 TAHLİYE TARİHİ                                               :

 

 

            Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda adresi yazılı taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 350,351 ve 352. maddeleri gereğince, belirtilen tarihte boş ve sağlam olarak tahliye edeceğimi, yukarıda adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı tüm masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zararı ihtar ve gerek kalmadan nakden ve peşin ödeyeceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim. ... / ... / .....  

 

Kiracı (Taahhüt Eden) 

İmza